Bài tập tính từ – Adjective exercise

ADJECTIVE EXERCIES

I. Fill in the correct form of the words in brackets

1. My bag is (big) …………… than yours. 

2. This picture is (beautiful) …………… than that one. 

3. She is much (good) ………………… now. 

4. He works with (great) ………………… success than she does. 

5. The weather this winter is even (bad) …………… than the last winter. 

6. He was the (clever) …………… student of all. 

7. The former half of the play is more interesting than the (late) …………… half. 

8. Which is the (dangerous) …………… place in the world? 

9. Huy is the (good) ………………… player of the two. 

10. This is the (interesting) ………………… film I have ever watched. 

II. Choose the correct response:

1. Jame was wearing a ________ short.
A. dirty old cotton
B. cotton old dirty
C. old dirty cotton

2. Pass me the ________ spoon, please.
A. plastic big blue
B. big blue plastic
C. big plastic blue

3. All the female students like the ________ professor.
A. handsome new British
B. British new handsome
C. new handsome British

4. He used to drive ________ motorbike.
A. a blue old Japanese
B. an old Japanese blue
C. an old blue Japanese

5. My brother married a ________ girl.
A. young beautiful French
B. beautiful young French
C. beautiful French young

6. This is a ________ play.
A. new Chinese wonderful
B. wonderful Chinese new
C. wonderful new Chinese

7. She is a ________ actress.
A. beautiful slim Italian
B. Italian beautiful slim
C. slim Italian beautiful

8. They are stored in the ________ box.
A. large blue plastic
B. blue large plastic
C. blue plastic large

9. She stand infront a ________ bar.
A. big metal brown
B. big brown metal
C. metal big brown

10. He gave her a ________ ring.
A. small British white
B. white British small
C. small white British

Có thể bạn cần xem lại lý thuyết về Tính từ tại ĐÂY.

KEY

I. Fill in the correct form of the words in brackets

1. My bag is bigger than yours.
So sánh giữa 2 chủ thể nên dùng so sánh hơn

2. This picture is more beautiful than that one.
So sánh giữa 2 vật nên dùng so sánh hơn

3. She is much better now.
tốt hơn trước kia, so sánh giữa 2 thời điểm

4. He works with greater success than she does.
So sánh hơn

5. The weather this winter is even worse than the last winter.
So sánh hơn

6. He was the cleverest student of all.
So sánh nhất giữa nhiều student (of all)

7. The former half of the play is more interesting than the later half.
So sánh hơn giữa 2 thời điểm

8. Which is the most dangerous place in the world?
So sánh nhất giữa nhiều places

9. Huy is the better player of the two.
So sánh hơn giữa 2 chủ thể

10. This is the most interesting film I have ever watched.
So sánh nhất giữa nhiều bộ phim

II. Choose the correct response:

Bạn xem thứ tự của các loại tính từ tại ĐÂY.

1. A
2. B
3. A
4. C
5. B
6. C
7. A
8. A
9. B
10. C

Nếu chưa nắm vững lý thuyết về Danh từ, bạn có thể xem lại tạiĐÂY.

(Bài có thể có những lời dịch được dịch sát nghĩa đen của từng từ trong câu để dễ hiểu cho người tự học tiếng Anh từ đầu, nên có thể làm cho câu dịch không được hay)

Ngoài các bài giảng online, bài tập ngữ pháp có đáp án và giải thích chi tiết, cô Ngân Hoa có mở các lớp luyện thi ielts và các chương trình học tiếng Anh offline với các lớp học ít người tập trung vào chất lượng tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Author: AnhSơn

CÁC KHÓA HỌC OFFLINE CỦA Ms. NGÂN HOA

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Ielts Writing

Ielts Speaking

Ielts Reading

Ielts Listening

Hướng dẫn chung về Ielts

Ngữ pháp

Luyện thi tốt nghiệp THPT & ĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *