Indefinite Pronouns – Đại từ không xác định

Đại từ không xác định – Indefinite pronoun không dùng để ám chỉ/nói đến một người, vật, địa điểm… cụ thể. Chúng là những đại từ với ý nghĩa không rõ ràng và không chắc chắn.

Dưới đây là danh sách các đại từ không xác định, ý nghĩa, và ví dụ.

Đại từ Ý nghĩa Ví dụ
Singular another một người hoặc vật khác / thêm vào That candy was delicious. Can I have another?
anybody/anyone ai đó – không quan trọng là đích xác một người nào Can anyone help me?
anything vật gì đó – không quan trọng là đích xác vật nào She wants to know if she have to bring anything to the office.
each mỗi một trong 2 hoặc nhiều người/vật Each has his own opinion about this trouble.
either người/vật này hoặc người/vật kia Do you like go out or stay home?

Depend on you, either is good for me.

enough có nhiều như cần thiết
everybody/everyone tất cả mọi người Everyone has equal rights.
everything tất cả mọi vật/thứ I lost everything in the fire.
less một lượng nhỏ hơn They returned in less than an hour.
little một lượng, cỡ, mức độ nhỏ A little puppy dog.
much một lượng lớn I didn’t get much sleep that night.
neither không người/vật này mà cũng không người/vật kia Neither of us believes it.
Nobody / no – one không người nào Nobody was at home.
nothing không vật/thứ nào There’s nothing you can do.
one một người không xác định All the children got up but now one is sleeping again.
other một người/vật khác với người/vật đã đề cập A language unrelated to any other.
somebody/someone một người không rõ ràng hoặc không biết Somebody that I used to know.
something một vật không rõ ràng hoặc không biết We stopped for something to eat
you một người không xác định (informal) After a while, you will familiar with it
Plural both 2 người hoặc vật, cùng có chung hành động, sở hữu… She held on with both hands.
few một số lượng nhỏ người hoặc vật Few have ever stayed without working.
fewer một lượng nhỏ hơn của người hoặc vật Fewer are drinking alcohol these days.
many một lượng lớn người hoặc vật Many have finished already.
others những người khác, không phải chúng ta I think others came there before us.
several một vài, hơn 2 nhưng không nhiều They all came and several raised questions.
they con người nói chung (informal) They said that sports are good for everyone.
Singular/

Plural

all toàn bộ số lượng về người hoặc vật All are lost.
any không để ý đến số lượng Is any there?

Are any arrive?

more số lượng nhiều hơn về người, vật Tell me more.

More are leaving.

most đa số, gần như toàn bộ Most is disappeared.
none không ai It’s 9 o’clock but none have come.
some một số lượng không xác định của người hoặc vật Surely some have noticed.

If you want whisky I’ll give you some.

such Nói đến/của cái đã đề cập trước đó We were second-class citizens and they treated us as such.

Sử dụng đại từ không xác định:

– Một số đại từ không xác định vừa là số ít vừa là số nhiều như đã nêu ở trên.

– Đại từ không xác định số ít đi cùng với động từ số ít, và đại từ không xác định cũng cần sử dụng động từ hòa hợp với số lượng và giới tính. 
Each of the children has a picture.
I have two uncles. One is a doctor.
Many have come and voted.

– Một số đại từ không xác định đôi khi lại được dùng làm các thành phần khác trong câu.
Pronoun: Either can make my brother smile. (Either làm đại từ, đứng một mình)
Adjective: Several officers arrived late yesterday.

– Một số đại từ không xác định có thể được kết hợp thành đại từ đối ứng (đại từ tương hỗ): each other, one another
Leadership and learning are indispensable to each other.
We must love one another or die.

– Sử dụng trong câu khẳng định: some miêu tả một lượng không xác định, every miêu tả về sự đầy đủ/tất cả của một lượng, no miêu tả sự vắng mặt/thiếu
Someone is staying in my room.
Everyone is staying in my room.
No one is staying in my room.

Any được sử dụng trong câu khẳng định với nghĩa gần bằng với every: bất kỳ cái gì, bất kỳ ai, bất kỳ nơi nào.
You can get anything here.
I don’t want to see anybody, talk to anybody or do anything.
You can go anywhere if you want.

– Sử dụng trong câu phủ định: chỉ dùng với any
He doesn’t have anything to eat.
I don’t want to go anywhere right now.
She can’t find anyone to play with her.

+ No đôi khi được dùng thay thế cho any để chuyển câu từ phủ định sang câu khẳng định mang nghĩa phủ định. Tuy nhiên nó sẽ mang nghĩa nhấn mạnh hơn và có thể mang hàm ý tự vệ, tức giận, hoặc hết hy vọng…
I don’t know anything about him. = bình thường
I know nothing about him. = tự vệ
I don’t have anybody to play with. = bình thường
I have nobody to play with. = hết hy vọng
There aren’t anything I can do. = bình thường
There are nothing I can do. = tự vệ/tức giận

– Câu hỏi phủ định. Đại từ không xác định với every, some, any có thể sử dụng trong câu hỏi phủ định với câu trả lời yes, no.
Is there anything to eat?
Did you go anywhere yesterday?
Is everyone here?

+ Những câu hỏi này có thể chuyển sang thành câu hỏi tu từ – rhetorical questions với mong đợi nhận được câu trả lời là no.
Isn’t there anything to eat?
Didn’t you go anywhere yesterday?
Isn’t everyone here?

+ Some và đại từ kết hợp với nó sử dụng với câu hỏi mà người hỏi đã biết câu trả lời, và họ mong đợi nhận được câu trả lời Yes.
Are you looking for someone?
Can I get something here?
Do you want to go somewhere?
Could somebody help me, please? = request
Would you like to go somewhere tomorrow? = invitation

+ Những câu hỏi này cũng có thể chuyển sang thể phủ định và người hỏi biết chắc là mình sẽ nhận được câu trả lời Yes
Aren’t you looking for someone?
Can’t I get somethinghere?
Don’t you want to go somewhere?
Couldn’t somebody help me, please? 
Wouldn’t you like to go somewhere tomorrow? 

Trên đây là những kiến thức về Đại từ không xác định – Indefinite Pronouns, bài giảng được viết rất chi tiết để người tự học tiếng Anh từ đầu có thể lĩnh hội.
Để ngấm kỹ bài giảng, bạn hãy làm thêm bài tập để thực hành, các bài tập có đáp án và giải thích chi tiết ở ĐÂY nhé.

Ngoài các bài giảng online, cô Ngân Hoa có dạy luyện thi ielts và các chương trình học tiếng Anh offline với các lớp học ít người tập trung vào chất lượng tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *