Bài tập đại từ phản thân và đại từ nhấn mạnh – Reflexive Pronouns + Intensive Pronouns

REFLEXIVE & INTENSIVE PRONOUNS EXERCISES

I. Điền đại từ phản thân tương ứng với mỗi đại từ nhân xưng cho trước:         

Personal Pronoun            Reflexive Pronoun
1. I                          

2. you

3. he

4. she

5. it

6. we

7. you

8. they

II. Lựa chọn đại từ phản thân đúng điền vào chỗ trống:

myself – yourself – himself – herself – itself – ourselves – yourselves – themselves

1. Tom made this cake……….       

2. She often talks to………when she is nervous          

3. We helped ………to some orange juice at the meeting.

4. Tom and Andy, if you want more fruit, help………

5. I introduced………to the interviewer.

6. You shouldn’t help them, they need to do it………. 

7. Paul copies his friend’s homework instead of doing it ………. 

8. You don’t respect………

9. Why doesn’t she do it ………?      

10. The farmer decided to repair the house……….

III. Xác định từ in nghiêng là đại từ phản thân hay đại từ nhấn mạnh.
1. Tony built a house for himself.
Reflexive pronoun
Intensive pronoun

2. My mother cooks our family’s breakfast herself.
Reflexive pronoun
Intensive pronoun

3. The manager herself made the dicision.
Reflexive pronoun
Intensive pronoun

Có thể bạn cần xem lại lý thuyết về Đại từ phản thân và đại từ nhấn mạnh tại ĐÂY.

Key:

I.        Personal Pronoun     Reflexive Pronoun
1. I                                            myself

2. you                                       yourself

3. he                                        himself

4. she                                      herself

5. it                                          itself

6. we                                       ourselves

7. you                                     yourselves

8. they                                    themselves

Theo quy tắc về đại từ phản thân

II.
1. Tom made this cake himself
himself – nói đến chủ ngữ của câu, Tom
Tom đã tự làm chiếc bánh này

2. She often talks to herself when she is nervous.
herself – nói đến chủ ngữ của câu, she
Cô ấy thường nói với chính mình khi cô ấy hồi hộp.          

3. We helped ourselves to some orrange juice at the meeting. 
ourselves – nói đến chủ ngữ của câu, we
Chúng tôi tự giúp đỡ/lo liệu/làm cho chính chúng tôi chút nước cam ở cuộc họp.

4. Tom and Andy, if you want more fruit, help yourselves.
yourselves – nói đến chủ ngữ của câu, Tom và Andy
Tom và Andy, nếu các bạn muốn có thêm trái cây nữa, hãy tự lo liệu nhé.

5. I introduced myself to the interviewer.   
myself – nói đến chủ ngữ của câu, I
Tôi tự giới thiệu bản thân mình với người phỏng vấn.

6. You shouldn’t help them. They need to do it themselves.
themselves – nói đến chủ ngữ của câu, they
Bạn không nên giúp họ. Họ cần phải tự làm việc đó.

7. Paul copies his friend’s homework instead of doing it himself.
himself – nói đến chủ ngữ của câu, Paul
Paul viết lại bài tập về nhà của bạn thay vì tự làm.

8. You don’t respect yourself.
yourself – nói đến chủ ngữ của câu, you
Bạn không tôn trọng bản thân mình.

9. Why doesn’t she do it herself?       
herself – nói đến chủ ngữ, she
Tại sao cô ấy không tự làm việc đó?

10. The farmer decided to repair the house himself.
himself – nói đến chủ ngữ của câu, farmer
Người nông dân đã quyết định tự mình sửa chữa ngôi nhà

III.
1. Tony built a house for himself
A – Reflexive pronoun
Tony đã xây một ngôi nhà cho chính anh ấy.
Nếu bỏ đại từ phản thân “Tony built a house”, chúng ta sẽ không biết là Tony đã xây ngôi nhà này cho ai.

2. My mother cooks our family’s breakfast herself.
B – Intensive pronoun
Chính mẹ tôi tự nấu bữa sáng cho nhà tôi.
Nếu bỏ đại từ nhấn mạnh “My mother cooks our family’s breakfast”, nghĩa của câu không đổi, vẫn cứ là Mẹ tôi nấu bữa sáng cho nhà tôi.

3. The manager herself made the dicision.
B – Intensive pronoun
Chính bà quản lý đã ra quyết định.
Nếu bỏ đại từ nhấn mạnh “The manager made the dicision”, nghĩa của câu không đổi, vẫn là Bà quản lý đã ra quyết định.

Nếu chưa nắm vững lý thuyết về Đại từ phản thân và đại từ nhấn mạnh, bạn có thể xem lại tại ĐÂY.

(Những lời dịch trên đây được dịch sát nghĩa đen của từng từ trong câu để dễ hiểu cho người tự học tiếng Anh từ đầu, nên có thể làm cho câu dịch không được hay)

Ngoài các bài giảng online, bài tập ngữ pháp có đáp án và giải thích chi tiết, cô Ngân Hoa có mở các lớp ielts và các chương trình học tiếng Anh offline với các lớp học ít người tập trung vào chất lượng tại đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Author: AnhSơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *